ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ၊ အခန္း (၆) ပုဒ္မ ၁၄ (ခ) အရ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးသည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး ေပးေဆာင္ရပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံသည့္ပံုစံအတိုင္း ျမန္မာနက္မွလည္း အင္တာနက္ေငြျဖည့္ကတ္ ဝယ္ယူမႈတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ထည့္သြင္းေကာက္ခံၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသို႕ ေပးသြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်၍ တြက္ခ်က္ေပးထားပါသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ 
- Prepaid အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာနက္ေငြျဖည့္ကတ္ ၁၀၀၀ တန္ဝယ္ယူ ျဖည့္သြင္းပါက သံုးစြဲသူ၏ အေကာင့္ေငြစာရင္းတြင္ ၉၅၂ က်ပ္ စာရင္းဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄၈ က်ပ္ကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသို႕ ေပးသြင္းရပါမည္။
- Postpaid အစီအစဥ္အတြက္ လစဥ္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ % ကို ထည့္သြင္း ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလမွ စတင္ပါမည္။