ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁ ၂၃၀ ၃၁ ၇၀ ၊ ၀၉ ၃၆၆ ၁၁၁ ၂၀ ၊ ၀၉ ၃၆၆ ၁၁၁ ၄၀
အီးေမးလ္ - cs@myanmarnet.com