ႀကဳိတင္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ (Prepaid)

လစဥ္သံုး Data Pack မ်ား

ပိုမ်ားၿပီး ပိုျမန္တဲ့ လစဥ္သံုး Data Pack မ်ား အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ အသံုးျပဳလိုၿပီး ေဒတာပမာဏ ပံုမွန္သာ သံုးစြဲေသာသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ လစဥ္သံုး Data Pack မ်ားကို ျမန္မာနက္မွ စတင္လိုက္ပါၿပီ။ ရက္ ၃၀ သက္တမ္းရိွ ျမန္မာနက္၏ လစဥ္သံုး Data Pack မ်ားမွာ 16 Mbps ထိ ျမန္ႏႈန္းျဖစ္သျဖင့္ အျခားေသာအင္တာနက္ Data Pack မ်ားထက္ ၃၂ ဆ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး ေဒတာပမာဏလည္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပုိမိုမ်ားျပားစြာ ရရိွသံုးစြဲႏိုင္ပါမည္။

လစဥ္သံုး Data Pack မ်ားကို

  • 650 MB လွ်င္ ၁၉၀၀ က်ပ္
  • 2300 MB လွ်င္ ၆၅၀၀ က်ပ္
  • 4400 MB လွ်င္ ၁၁,၅၀၀ က်ပ္
  • 10000 MB လွ်င္ ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္

အသံုးျပဳလိုသည့္ ေဒတာပမာဏကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

လစဥ္သံုး Data Pack မ်ားအတြက္ ျမန္မာနက္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို ဝယ္ယူျဖည့္သြင္းထားၿပီး Browser အသံုးျပဳ၍ http://myanmarnet.com တြင္ ဝယ္ယူျခင္း၊ ျမန္မာနက္ App ျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္း (App ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္ပါသည္) မ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ သက္တမ္းမတိုင္ခင္ အသံုးျပဳ ကုန္ဆံုးသြားပါကလည္း Data Pack မ်ားကို စိတ္ႀကဳိက္ထပ္မံ ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

လစဥ္သံုး Data Pack မ်ားကို အသံုးမျပဳလိုပါကလည္း ယခင္အတိုင္း သံုးသမွ်ရွင္း “Pay As You Go” စနစ္ျဖင့္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ျဖည့္သြင္းဝယ္ယူၿပီး ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။