လစဥ္သံုးစနစ္ (Postpaid)

Postpaid စနစ္ျဖင့္ လစဥ္သံုးအစီအစဥ္မ်ားကို လတ္တေလာကာလတြင္ CPE ျဖင့္သာ သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။

လစဥ္သံုး CPE Unlimited အစီအစဥ္မ်ား

အတန္ဆံုးေစ်းႏႈန္း ျမန္ႏႈန္းအျပည့္သံုး CPE Unlimited

အင္တာနက္ကို အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ အၿမဲသံုးသူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္မည့္ လစဥ္သံုး CPE Unlimited အစီအစဥ္မ်ားကို ျမန္မာနက္မွ စတင္လိုက္ပါၿပီ။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ ဗီြဒီယို ၾကည့္ရႈသံုးစြဲမႈမ်ားျပားသူမ်ား၊ ေဒတာပမာဏ ေဒါင္းလုတ္ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား၊ ေဒတာပမာဏအသံုးျပဳမႈမ်ားျပားေသာ အြန္လိုင္းဂိမ္းေဆာ့ကစားလိုသူမ်ား၊ အင္တာနက္ကို အိမ္တြင္းမိသားစုလိုက္ သံုးစြဲလိုသူမ်ား၊ ကုမၸဏီရံုးမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ Bandwidth အျပည့္အဝရရိွၿပီး ေဒတာပမာဏ အကန္႕အသတ္မဲ့သံုးႏိုင္ကာ လစဥ္ေၾကး သက္သာေသာ လစဥ္သံုး CPE Unlimited အစီအစဥ္မ်ားကို ၀၁-၂၃၀၃၁၇၀ သို႕ ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါၿပီ။

လစဥ္သံုး CPE Unlimited အစီအစဥ္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္လိုင္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ Device မ်ားအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝမႈကိုလည္း အကန္႕အသတ္မရိွဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စတင္တပ္ဆင္အသံုးျပဳခ

၄၇,၀၀၀ က်ပ္

လစဥ္ေၾကးမ်ားအေနျဖင့္
300 Kbps၂၉, ဝဝဝ က်ပ္
500 Kbps၄၅, ဝဝဝ က်ပ္
1 Mbps၈၉, ဝဝဝ က်ပ္
1.5 Mbps၁၂၉, ဝဝဝ က်ပ္
2 Mbps၁၆၂, ဝဝ က်ပ္
3 Mbps၂၃၆, ဝဝဝ က်ပ္
4 Mbps၂၉၉, ဝဝဝ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္

အသံုးျပဳလိုသည့္ ျမန္ႏႈန္းကို စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ လိုင္းဆြဲအား တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာနက္မွ CPE ကို အခမဲ့ ငွားရမ္းေပးသြားပါမည္။

အစီအစဥ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ စတင္အသံုးျပဳခအေနျဖင့္  ေငြက်ပ္ ၄၇,၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး Postpaid စနစ္ျဖင့္ လစဥ္ေၾကးကို အိမ္အေရာက္ ေကာက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနက္ CPE ကို ဝယ္ယူထားၿပီး prepaid စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စတင္အသံုးျပဳခ ေပးေဆာင္ရန္မလိုဘဲ လစဥ္သံုး CPE Unlimited အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္ပါမည္။ ယခင္အတိုင္း prepaid စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳလိုပါကလည္း လစဥ္ ၃၁၅၀၀ က်ပ္မွ စတင္ရယူႏိုင္သည့္ Credit စနစ္သံုး လစဥ္ေၾကးေပးေဆာင္၍ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အထက္ပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ပါ၀င္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

လစဥ္သံုး CPE Unlimited အစီအစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုပဲ ၀၁-၂၃၀၃၁၇၀ သို႕ ဆက္သြယ္ မွာယူလိုက္ပါ။