အဝသုံးေဒတာအတြက္ အသုံးျပဳမႈလမ္းၫႊန္

Myanamar Net WiFi ကို Telenor SIM Card ျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

အသုံးျပဳမႈလမ္းၫႊန္

(၁) ျမန္မာနက္ WiFi ကိုေ႐ြးပါ။

(၂) EAP method ကိုေ႐ြးခ်ယ္ေပးပါ။

EAP method ကိုေ႐ြးလိုက္ပါက ေ႐ြးခ်ယ္စရာ က်လာမည္ျဖစ္သည္။

(၃) EAP method တြင္ SIM ကိုေ႐ြးေပးပါ။

(၄) Connect ကိုႏွိပ္ေပးပါ။ ျမန္မာနက္ WiFi ကို Telenor SIM card ျဖင့္စတင္သုံးစြဲႏိုင္ပါၿပီ။

WiFi Profile ကို ဤေနရာ၌ေဒါင္းလုဒ္ ရယူေပးပါ။

ပထမဦးစြာ WiFi Profile ထည့္သြင္းရန္ "Safari Browser" ကိုအသုံးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။

(၁) WiFi Profile ထည့္သြင္းျခင္း

(က) WiFi Profile ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲၿပီးပါက ေပၚလာေသာ Open Setting ထဲမွ Allow ကို ေ႐ြးပါ။

(ခ) Install ကိုႏွိပ္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးပါ။

(ဂ) ပထမအႀကီမ္ install ကိုႏွိပ္ၿပီးလွ်င္ Install ကိုထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ေပးပါ။

(ဃ) ထို႔ေနာက္ ေပၚလာေသာ Profile Installed တြင္ Done ကိုႏွိပ္ေပးပါ။

(င)အထက္ပါအဆင့္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီးပါက Profile Setting ထဲတြင္ Myanmar Net WiFi ကိုျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

User သည္ Wifi Profile ကိုျပန္လည္ျဖဳတ္လိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္းအဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

(က)Go to > Setting > General > Profiles & Device Management > Myanmar Net WiFi > Remove Profile သို႔ အဆင့္ဆင့္သြားပါ။

(ခ)ေနာက္ဆုံး Myanmar Net WiFi ေနရာတြင္ Remove Profile ကိုႏွိပ္ေပးပါ။

(ဂ)Remove profile ႏွိပ္ၿပီးပါက ထပ္မံ၍ Remove ႏွိပ္ေပးပါ။ အကုန္ၿပီးဆုံးသြားပါက Myanamar Net WiFi Profile ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား

တယ္လီေနာျမန္မာ နဲ႔ ျမန္မာနက္ တို႔ပူးေပါင္းၿပီး သုံးစြဲသူေတြအတြက္ အသစ္ထပ္မံထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ Internet Pack ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေဒတာပမာဏကို တြက္ခ်က္ သုံးစြဲ ေနစရာမလိုဘဲ အကန႔္အသတ္မဲ့သုံးစြဲႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဝသုံး ၃ ရက္၊ ၇ ရက္၊ ၃၀ ရက္ စသည္ျဖင့္ႏွစ္သက္ရာဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
အစီအစဥ္ ၄ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ယခင္ရွိေနခဲ့ေသာ အဝသုံး အစီစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ ၉၉၀ က်ပ္၊ ၁၄၉၀ က်ပ္၊ ၆၉၉၀ တို႔အျပင္ ၄၉၉၀ က်ပ္ အဝသုံးအစီအစဥ္အသစ္တြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာWiFi ႏွင့္ ၂၅၀၀ တယ္လီေနာအခ်င္းခ်င္းစာပို႔ႏိုင္မႈ အခမဲ့ပါဝင္ပါသည္။
စဥ္ ႏႈန္းထား မိုဘိုင္းေဒတာ WiFi ေဒတာ WiFi သက္တမ္း ေဘာနပ္စ္ ေဘာနပ္စ္သက္တမ္းကာလ
၉၉၀ က်ပ္ ၃၀၀ မီဂါဘိုက္ အကန႔္အသတ္မဲ့ ၃ ရက္ ၉၀ က်ပ္ ၃ ရက္
၁၄၉၀ က်ပ္ ၄၅၀ မီဂါဘိုက္ အကန႔္အသတ္မဲ့ ၇ ရက္ ၁၉၀ က်ပ္ ၃ ရက္
၄၉၉၀ က်ပ္ ၂.၅ ဂစ္ဂါဘိုက္ အကန႔္အသတ္မဲ့ ၃၀ ရက္ ၂၅၀၀ တယ္လီေနာအခ်င္းခ်င္းစာတို ၃၀ ရက္
၆၉၉၀ က်ပ္ ၂ ဂစ္ဂါဘိုက္ အကန႔္အသတ္မဲ့ ၃၀ ရက္ ၉၉၀ က်ပ္ ၃ ရက္
*979*18# ကို လူႀကီးမင္း၏ Telenor SIM ကတ္မွ တဆင့္ေခၚဆိုၿပီး အစီအစဥ္ကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္ ၄ မ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ရယူဖို႔ စာတိုရရွိပါမည္။ မိမိရယူလိုေသာ အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ရယူၿပီးေနာက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိပါမည္။
သတိျပဳရန္ : ယခုအစီအစဥ္မွာ Myanmar Net WiFi ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ရရွိႏိုင္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္သာ ရရွိႏိုင္ပါမည္။ Myanmar Net ကြန္ယက္မရရွိႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားမွ အစီအစဥ္ကို ရယူခဲ့ပါက အစီအစဥ္ကိုရယူႏိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ အစီအစဥ္မရရွိႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရရွိပါမည္။
-Andriod ဖုန္းမ်ားအတြက္ Setting ထဲမွ WiFi ကိုဖြင့္ၿပီး Myanmar Net > EAP Method > SIM ကို ေ႐ြးပါ။သင္၏ဖုန္းသည္ SIM card တစ္ခုထက္ပို၍ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါက SIM slot 1 တြင္ Telenor SIMထည့္သြင္းရပါမည္။
-iOS ဖုန္းမ်ားအတြက္ Browser ဖြင့္ၿပီး http://i.myanmarnet.com/mmnet.mobileconfig ကို ေဒါင္းလုတ္လုပ္ပါ။ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဝိုင္ဖိုင္ကိုဖြင့္ၿပီး Myanmar Net ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ပထမတစ္ႀကိမ္တြင္သာ Setting ေျပာင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္အႀကိမ္မ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဝိုင္ဖိုင္ ကို ဖြင့္ထားပါ။ မိုဘိုင္းေဒတာ ဖြင့္ရန္မလိုပါ။
အဝသုံးေဒတာ အစီအစဥ္မ်ားကို တစ္ခုထက္ပိုၿပီး ဝယ္ယူခဲ့ပါက မိုဘိုင္းေဒတာပမာဏမ်ားမွာ ေပါင္းစည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းကာလမွာ အစီအစဥ္ကို ေနာက္ဆုံးရယူသည့္ သက္တမ္းကာလ အတိုင္း ရရွိႏိုင္ပါမည္။ ေဒတာအသုံးျပဳမႈမွာ သက္တမ္းကာလအနည္းဆုံးမွ အရင္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းကာလမည့္သည့္ အစီအစဥ္ကို ေနာက္မွ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္ (၃ ရက္သက္တမ္း - ပထမအသုံးျပဳ၊ ၇ ရက္သက္တမ္း - ဒုတိယအသုံးျပဳ၊ ၃၀ ရက္သက္တမ္း - တတိယအသုံးျပဳ)။ WiFi မွာမူ အကန႔္အသတ္မဲ့ျဖစ္သည့္အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ရယူမႈအတြက္ သက္တမ္းကာလတြင္သာ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သေလာက္ အဝသုံးေဒတာ Pack မ်ားဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
ဝမ္းနည္းပါတယ္၊ အသုံးမျပဳႏိုင္ေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဝယ္ယူထားေသာpack သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီအခ်ိန္အတြင္း သင္၏ ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ကိုျပန္လည္ေတြ႕ရွိပါက အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သီးျခားPack မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ သင္၏Myanmar Net WiFi ခ်ိတ္ဆက္မႈနည္းလမ္း ကိုမူတည္ၿပီး ကြဲျပားသြားပါသည္။ Myanmar Net UID ႏွင့္ Password ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ၊Telenor SIM ျဖင့္ EAP Methodတြင္ SIM ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။
သင္၏ဖုန္းမွ ျမန္မာနက္ကို “Forget Network” ဦးစြာလုပ္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ WiFi Profile ကိုထည့္သြင္း ျခင္းျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။
မိုဘိုင္းေဒတာမွာ အသုံးျပဳသူ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအေပၚမူတည္ ပါသည္။
ဥပမာ: 4G မိုဘိုင္းဖုန္းကို အသုံးျပဳၿပီး 4G ကြန္ယက္ကို အသုံးျပဳေနပါက အေကာင္းဆုံး ျမန္ႏႈန္းကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းေဒတာမွ ၁စကၠန႔္လွ်င္ ၂ဝမီဂါဘိုက္ႏွင့္အထက္ အထိ ရရွိႏိုင္ပါမည္။ Myanmar Net WiFi သုံးစြဲရာတြင္ ေန႔စဥ္ ပထမဦးဆုံး သုံးစြဲေသာ ၁၅၀ မီဂါဘိုက္တြင္ ျမန္ႏႈန္း ၁၆Mbps ရရွိႏိုင္ၿပီး ထပ္ သုံးစြဲေသာ ေဒတာ မ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္း ၁Mbps ျဖင့္ရရွိႏိုင္ပါသည္။