လုပ္ငန္းသုံး အင္တာနက္ (ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးနီးပါး)

ႀကိဳးမဲ့ ႏွင့္ ဖိုင္ဘာ ႏွစ္လိုင္းလုံးတစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏိုင္သည့္ စိတ္အခ်ရဆုံး အင္တာနက္

  • တစ္လိုင္းပ်က္သြားပါက ေနာက္တစ္လိုင္းျဖင့္ 40 Mbps ထိ ဆက္လက္သုံးႏိုင္သည္။
  • လက္ရိွ ႀကဳိးမဲ့လုပ္ငန္းသံုးအင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ အခမဲ့တပ္ျပီး ျမန္ႏွဳန္း ၂ဆမွ ၃ ဆ အထိ တိုးျမွင့္ေပးသည္။
  • သီးသန႔္ဖိုင္ဘာတစ္လိုင္းတည္းလည္း မွာယူႏိုင္သည္။
  • Myanmarcast ၾကည့္ရႈခြင့္လက္ေဆာင္ပါဝင္သည္။

ေငြႀကိဳသြင္းရန္မလိုေသာ ၃ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၆ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါက တစ္လိုင္းစာ တပ္ဆင္ေၾကး အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။

တပ္ဆင္ေၾကး လိုင္း ၁ လိုင္း ၂
၃လ စာခ်ဳပ္ ၂၉,ဝဝဝ က်ပ္ ၂၉,ဝဝဝ က်ပ္
၆လ စာခ်ဳပ္ အခမဲ့ ၂၉,ဝဝဝ က်ပ္
စေပၚေငြ ၁၀,ဝဝဝ က်ပ္ ၁၀,ဝဝဝ က်ပ္
လစဥ္ေၾကး ရွိ အခမဲ့

ႀကိဳးမဲ့ လုပ္ငန္းသုံးအင္တာနက္

 

 

 

ႀကိဳးမဲ့ ႏွင့္ ဖိုင္ဘာ ႏွစ္လိုင္းတစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းသုံးအင္တာနက္

 

 

 

စိတ္အခ်ရဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈ

Phone, Viber, Email တို႔ျဖင့္ ပိတ္ရက္မရွိ မနက္ ၉းဝဝ မွ ည ၇:၃၀ အထိ ဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ (၂၄)နာရီ Facebook Messenger မွအကူအညီ ရယူႏိုင္ျခင္း။