လုပ္ငန္းသုံး အင္တာနက္ (ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးနီးပါး)

ႀကိဳးမဲ့ ႏွင့္ ဖိုင္ဘာ ႏွစ္လိုင္းလုံးတစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏိုင္သည့္ စိတ္အခ်ရဆုံး အင္တာနက္

  • လစဥ္ေၾကးထပ္ေပးရန္မလိုဘဲ တပ္ဆင္ေၾကးေပး႐ုံျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ ႏွင့္ ဖိုင္ဘာ ႏွစ္လိုင္းတစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး
  • လက္ရွိသီးသန႔္ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ သုံးစြဲသူမ်ားေနာက္ထပ္ ဖိုင္ဘာ (သို႔) ႀကိဳးမဲ့ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

ဤအစီအစဥ္ကိုအသုံးျပဳလိုပါက ႀကိဳတင္ေငြေပးသြင္းရန္မလိုဘဲ ၃လစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္သာ လိုအပ္ၿပီး၊ လစဥ္ေၾကးကိုလည္း တစ္လခ်င္းစီသာေပးေဆာင္ရပါမည္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွတစ္ဆင့္ ၃ လ စာခ်ဳပ္ လြယ္ကူစြာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ https://goo.gl/6GNbiu

တပ္ဆင္ေၾကး လိုင္း ၁ လိုင္း ၂
၃လ စာခ်ဳပ္ ၂၉,ဝဝဝ က်ပ္ ၂၉,ဝဝဝ က်ပ္
၆လ စာခ်ဳပ္ အခမဲ့ ၂၉,ဝဝဝ က်ပ္
စေပၚေငြ ၁၀,ဝဝဝ က်ပ္ ၁၀,ဝဝဝ က်ပ္
လစဥ္ေၾကး ရွိ အခမဲ့

ႀကိဳးမဲ့ ႏွင့္ ဖိုင္ဘာ ႏွစ္လိုင္းတစ္ၿပိဳင္နက္သုံးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းသုံးအင္တာနက္

စိတ္အခ်ရဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈ

Phone, Viber, Email တို႔ျဖင့္ ပိတ္ရက္မရွိ မနက္ ၉းဝဝ မွ ည ၇:၃၀ အထိ ဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ (၂၄)နာရီ Facebook Messenger မွအကူအညီ ရယူႏိုင္ျခင္း။