ျမန္မာနက္အေၾကာင္း

ျမန္မာနက္အေၾကာင္း

အက်ဳိးရိွအသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ နည္းပညာကြာျခားမႈမ်ားကို ေပါင္းကူးေပးရန္မွာ ျမန္မာနက္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ေနအိမ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းမ်ားသို႕ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ ပ့ံပိုးေပးရန္အတြက္ ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ ကြန္ရက္နည္းပညာကို အသံုးခ်၍ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ ျမန္မာနက္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္အတြင္း ကမာၻ႕အဆင့္မီကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး MIT မွ Phd ဘြဲ႕ရရိွထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား နည္းပညာရွင္မွ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Frontiir ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္မွ ယံုၾကည္အားထား အသံုးျပဳေနသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ျမန္မာနက္အင္တာနက္ကို လုပ္ငန္းတြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားရိွသည့္ ျမန္မာနက္မွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနက္စတိုးမ်ား

 

 

ရန္ကုန္

 • အမွတ္ ၂၀၅ ၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးလမ္းေထာင့္ ၊ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၁၄၈ ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း ေအာက္ဘေလာက္ ၊ ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၉၁ ၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္ ၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၁၃၆ ၊ အေနာ္ရထာလမ္း ၊ ၄၈ လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းၾကား ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၆၄ ၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း ၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၅၀၂ ၊ သိမ္ျဖဴလမ္း ၊ ေဒၚသိန္းတင္မီးပြိဳင့္အနီး ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၁၈ ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း ၊ ေဌးၾကြယ္ရပ္ကြက္ ၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၄၃၂ ၊ ဗညားဒလလမ္း ၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၉၈ ၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၁၃၉ ၊ ဗားဂရာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္။
 • ဒုတိယထပ္ စက္ေလွကားအနီး ၊ ျမန္မာပလာဇာ ၊ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၅ ၊ ဘူတာရံုလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး ၊ လိႈင္ၿမဳိ႕နယ္။

မႏၱေလး

 • အမွတ္ ၂၂၇ ၊ ၇၆ လမ္း ၊ ၂၇လမ္းႏွင့္ ၂၈လမ္းၾကား ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၆၄၃ ၊ ၃၅လမ္း ၊ ၇၇လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းၾကား ၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္။

ျမန္မာနက္ဗြီဒီယိုမ်ား

အဝသံုးအင္တာနက္ ျမန္မာနက္
ျမန္တန္ဆံုးအင္တာနက္ ျမန္မာနက္

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

 • ကမာၻ႕အဆင့္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို အမ်ားျပည္သူသံုးစြဲႏိုင္ဖို႕အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရာမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုပါသလား။
 • ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လိုပါသလား။
 • ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သူေတြနဲ႕ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရယူလိုပါသလား။
 • လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အေျခခ်လုပ္ကိုင္ၿပီး ဘဝအတြက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြခ်င္ပါသလား။
 • လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားခြင့္ေတြ ရိွတဲ့ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျမန္မာနက္မွာ ဘဝရဲ႕ မုိးကုပ္စက္ဝိုင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ေက်ာ္လြန္ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္ပါ။

လတ္တေလာကာလတြင္ ျမန္မာနက္မွ အလုပ္ေခၚယူမႈမရိွေသးပါ။

လိုက္နာရမည့္ မူဝါဒမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား Acceptable Use Policy (AUP)
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအရ အင္တာနက္ႏွင့္ အျခားကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုး၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္မရိွပါ။
 1. ကြန္ရက္ကို သံုး၍ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း (သို႕) အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလုပ္ျခင္း။
 2. ကြန္ရက္ကို ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႕) ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း။
 3. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ တရားဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာမႈမရိွသည့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 4. ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ လူ၊ အဖြဲ႕အစည္းအား AUP မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 5. spam ၊ ဗိုင္းရပ္စ္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွသည့္ အရာမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရွာေဖြရယူျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း။
 6. ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စြမ္းရည္မ်ားကို ထိခိုက္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အီးေမးလ္ (သို႕) အျခားေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ မက္ေဆ့ခ်္ပို႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
 7. အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း။
 8. အျခားသူမ်ားအား ရိုင္းပ်စြာဆက္ဆံျခင္း ၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းသည့္ အျပဳအမူ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို တမင္တကာရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း။ အျခားတစ္ပါးသူပံုစံ ဟန္ေဆာင္ျပဳမူျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္း။
 9. အျခားသူမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ စက္ပစၥည္း ကိရိယာ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲစသည္တို႕၏ လံုၿခဳံေရးကို ေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ ႀကဳိးပမ္းျခင္း။ Hacking ျပဳလုပ္ျခင္း။
 10. သီခ်င္း၊ ရုပ္ရွင္မ်ားစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မူပိုင္ရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ရွာေဖြရယူျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း။
 11. မွန္ကန္မႈမရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္လႊင့္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း (သို႕) မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပ်က္ျပားေစျခင္း။
 12. လိုအပ္ေသာ Bandwidth ထက္ ပိုမိုမ်ားျပား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ အပလီေကးရွင္း၊ ပရိုဂရမ္မ်ဳိး သံုးျခင္း (ဥပမာ - Bit Torrent) ၊ အျခားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရာတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။
 13. ျမန္မာနက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း။
 14. ျမန္မာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားရရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို နိမ့္က်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 15. ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဌာန (သို႕) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစင္တာအတြင္း (သို႕) ဝန္ေဆာင္မႈကြန္ရက္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းတြင္မဆို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္း။ Hacking ျပဳလုပ္ျခင္း။
 16. ျမန္မာနက္ (သို႕) အျခားအဖြဲ႕မ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္၊ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမ်ားအား တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ျခင္း။
 17. ျမန္မာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈအား တမင္တကာ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း။