ျမန္မာနက္အေၾကာင္း

ျမန္မာနက္အေၾကာင္း

အက်ိဳးရွိအသုံးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ နည္းပညာကြာျခားမႈမ်ားကို ေပါင္းကူးေပးရန္မွာ ျမန္မာနက္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ေနအိမ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ပ့ံပိုးေပးရန္အတြက္ ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ ကြန္ရက္နည္းပညာကို အသုံးခ်၍ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ ျမန္မာနက္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္အတြင္း ကမာၻ႔အဆင့္မီကြၽမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး MIT မွ Phd ဘြဲ႕ရရွိထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား နည္းပညာရွင္မွ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Frontiir ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အသုံးျပဳသူေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္မွ ယုံၾကည္အားထား အသုံးျပဳေနသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ျမန္မာနက္အင္တာနက္ကို လုပ္ငန္းတြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားရွိသည့္ ျမန္မာနက္မွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာနက္ဗြီဒီယိုမ်ား

အဝသုံးအင္တာနက္ ျမန္မာနက္
ျမန္တန္ဆုံးအင္တာနက္ ျမန္မာနက္

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

 • ကမာၻ႔အဆင့္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို အမ်ားျပည္သူသုံးစြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရာမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုပါသလား။
 • ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္လိုပါသလား။
 • ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သူေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရယူလိုပါသလား။
 • လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အေျခခ်လုပ္ကိုင္ၿပီး ဘဝအတြက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြခ်င္ပါသလား။
 • လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားခြင့္ေတြ ရွိတဲ့ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျမန္မာနက္မွာ ဘဝရဲ႕ မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ေက်ာ္လြန္ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္ပါ။

လတ္တေလာကာလတြင္ ျမန္မာနက္မွ အလုပ္ေခၚယူမႈမရွိေသးပါ။

ျမန္မာနက္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၏ သုံးစြဲသူကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္လုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ျခင္း မူဝါဒ

Myanmar Net (ျမန္မာနက္)သည္ Frontiir ၏ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနက္ အင္တာနက္ mobile application ၀န္ေဆာင္မႈမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဤစာစုသည္ ျမန္မာနက္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၏ သုံးစြဲသူကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္လုံၿခဳံမႈ ကာကြယ္ျခင္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာနက္မွ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံ စုေဆာင္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာနက္မွ ေကာက္ယူစုေဆာင္းပုံ

    ၁.၁။ သင္ကိုယ္တိုင္ ေပးထားခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ-
 • အေကာင့္ဖြင့္ရာတြင္သင္ျဖည့္ခဲ့သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သင့္နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
 • အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မူ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္သုံး (သို႔မဟုတ္) လစဥ္သုံး (သို႔မဟုတ္) ေငြျဖည့္ကဒ္ျဖင့္ အသုံးျပဳရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
 • ဘာသာစကား ေ႐ြးခ်ယ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား
   ၁.၂။ Mobile Application မွ အလိုအေလ်ာက္ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
 • သင္အသုံးျပဳေသာ Mobile Phone ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္ စက္ပစၥည္း နံပါတ္၊ အမ်ိဳးအစား၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၼဏီ၊ Operating System ၊ Specific Version ၊ Mac Address ႏွင့္ IP Address
 • သင္အသုံးျပဳထားေသာ အင္တာနက္ေဒတာ အသုံးျပဳမူ အခ်က္အလက္မ်ား (သင့္အေနျဖင့္ဝယ္ယူထားေသာ ေဒတာ package မ်ား အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္လိုပါလွ်င္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္ စုေဆာင္းထားပါသည္။)

၂။ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာနက္မွ အသုံးျပဳပုံ

သင့္အား ေပးအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ သင့္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သုံးစြဲပါသည္။

 • ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္အသုံးျပဳသည့္အခါ လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ မွတ္သားထားျခင္း။
 • သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္တြင္ သင္လိုအပ္မည္ထင္ေသာ Data Package ၊ Internet ေဈးႏႈန္း အစရွိသည္တို႔ကို တိက်မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ ဝန္ေဆာင္မူေပးႏိုင္ရန္ မွတ္သား ထားျခင္း။
 • သင္သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာနက္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံလာသည့္အခါ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေပၚလာသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း ျမန္မာနက္ဘက္မွ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ စုေဆာင္းထားပါသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာနက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဒတာ package ၊ user interface design မ်ားျပင္ဆင္ႏို္င္ရန္ စုေဆာင္း ထားပါသည္။

၃။ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ အသိေပးျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား

ျမန္မာနက္မွ သင္၏ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို တျခားစီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မည္သည့္အခါတြင္မွ ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအေရးႀကီးေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ အသိေပးမွ်ေဝမည္မဟုတ္ပါ။

 • အကယ္၍ နည္းဥပေဒအရ တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲအစည္းမ်ားမွ တရားဝင္ေတာင္းခံလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္ပါ မည္။
 • ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ဝယ္ယူျခင္း၊ ပူးေပါင္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သင့္အား ေပးအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မူ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လိုအပ္ပါက ျမန္မာနက္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား

လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုံၿခဳံမူရွိေစရန္ ျမန္မာနက္ အေနျဖင့္ ကာကြယ္မူေပးထားပါသည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား တရားမဝင္ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားျခင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲယူေဆာင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ျမန္မာနက္ဘက္မွ လုံၿခဳံစြာျဖင့္သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ ကာကြယ္မႈေပးထားေသာ္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ လုံၿခဳံေရးစနစ္မည္သည္မရွိေသာေၾကာင့္ သင္၏အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ေဒတာခိုးယူျခင္း၊ ယူေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္အ၀ အာမခံမႈ ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေသာ္လည္း အေရးႀကီးဆုံးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္၍ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ထိန္းသိမ္း သြားပါမည္။

၅။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားျခင္း

ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ Website တြင္ ေၾကာ္ျငာေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ သင့္အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မူအား ဆက္လက္အသုံးျပဳေနပါက ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ သင္သေဘာတူညီသည္ဟု ယူဆပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးလိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းလိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အီးေမးလ္လိပ္စာ- feedback@frontiir.net

လိပ္စာ - Frontiir Co., Ltd | အမွတ္ ၃၃၊ ျပည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

လိုက္နာရမည့္ မူဝါဒမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား Acceptable Use Policy (AUP)
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအရ အင္တာနက္ႏွင့္ အျခားကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သုံး၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။
 1. ကြန္ရက္ကို သုံး၍ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း (သို႔) အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုပ္ျခင္း။
 2. ကြန္ရက္ကို ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔) ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္း။
 3. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ တရားဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိသည့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 4. ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ လူ၊ အဖြဲ႕အစည္းအား AUP မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
 5. spam ၊ ဗိုင္းရပ္စ္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ အရာမ်ားအား ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရွာေဖြရယူျခင္း၊ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း။
 6. ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ စြမ္းရည္မ်ားကို ထိခိုက္ေစလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အီးေမးလ္ (သို႔) အျခားေသာ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
 7. အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း။
 8. အျခားသူမ်ားအား ႐ိုင္းပ်စြာဆက္ဆံျခင္း ၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းသည့္ အျပဳအမူ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို တမင္တကာရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း။ အျခားတစ္ပါးသူပုံစံ ဟန္ေဆာင္ျပဳမူျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္း။
 9. အျခားသူမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ စက္ပစၥည္း ကိရိယာ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲစသည္တို႔၏ လုံၿခဳံေရးကို ေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။ Hacking ျပဳလုပ္ျခင္း။
 10. သီခ်င္း၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ားစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မူပိုင္ရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ရွာေဖြရယူျခင္း၊ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း။
 11. မွန္ကန္မႈမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္လႊင့္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း (သို႔) မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပ်က္ျပားေစျခင္း။
 12. လိုအပ္ေသာ Bandwidth ထက္ ပိုမိုမ်ားျပား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖင့္ အသုံးျပဳသည့္ အပလီေကးရွင္း၊ ပ႐ိုဂရမ္မ်ိဳး သုံးျခင္း (ဥပမာ - Bit Torrent) ၊ အျခားေသာ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရာတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။
 13. ျမန္မာနက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း။
 14. ျမန္မာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားရရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို နိမ့္က်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 15. ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဌာန (သို႔) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစင္တာအတြင္း (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈကြန္ရက္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းတြင္မဆို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ခ်ိဳးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္း။ Hacking ျပဳလုပ္ျခင္း။
 16. ျမန္မာနက္ (သို႔) အျခားအဖြဲ႕မ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္၊ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ျခင္း။
 17. ျမန္မာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈအား တမင္တကာ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း။