ျမန္မာနက္အေၾကာင္း

ျမန္မာနက္အေၾကာင္း

အက်ဳိးရိွအသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ နည္းပညာကြာျခားမႈမ်ားကို ေပါင္းကူးေပးရန္မွာ ျမန္မာနက္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ေနအိမ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းမ်ားသို႕ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ ပ့ံပိုးေပးရန္အတြက္ ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ ကြန္ရက္နည္းပညာကို အသံုးခ်၍ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ ျမန္မာနက္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္အတြင္း ကမာၻ႕အဆင့္မီကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး MIT မွ Phd ဘြဲ႕ရရိွထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား နည္းပညာရွင္မွ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Frontiir ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္မွ ယံုၾကည္အားထား အသံုးျပဳေနသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ျမန္မာနက္အင္တာနက္ကို လုပ္ငန္းတြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားရိွသည့္ ျမန္မာနက္မွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနက္ဗြီဒီယိုမ်ား

အဝသံုးအင္တာနက္ ျမန္မာနက္
ျမန္တန္ဆံုးအင္တာနက္ ျမန္မာနက္

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

 • ကမာၻ႕အဆင့္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို အမ်ားျပည္သူသံုးစြဲႏိုင္ဖို႕အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရာမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုပါသလား။
 • ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လိုပါသလား။
 • ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သူေတြနဲ႕ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရယူလိုပါသလား။
 • လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အေျခခ်လုပ္ကိုင္ၿပီး ဘဝအတြက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြခ်င္ပါသလား။
 • လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားခြင့္ေတြ ရိွတဲ့ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျမန္မာနက္မွာ ဘဝရဲ႕ မုိးကုပ္စက္ဝိုင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ေက်ာ္လြန္ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္ပါ။

လတ္တေလာကာလတြင္ ျမန္မာနက္မွ အလုပ္ေခၚယူမႈမရိွေသးပါ။

ၿမန္မာနက္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း၏ သံုးစြဲသူကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင္႕လံုၿခံဳမွဳ ကာကြယ္ၿခင္း မူ၀ါဒ

Myanmar Net (ၿမန္မာနက္)သည္ Frontiir ၏ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မူလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာနက္ အင္တာနက္ mobile application ၀န္ေဆာင္မွဳမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဤစာစုသည္ ၿမန္မာနက္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း၏ သံုးစြဲသူကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင္႕လံုၿခံဳမွဳ ကာကြယ္ၿခင္း မူ၀ါဒမ်ားႏွင္႕တကြ ၿမန္မာနက္မွ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႕မည္ပံု စုေဆာင္းၿခင္း၊ အသံုးၿပဳၿခင္း၊ မွ်ေ၀ၿခင္းမ်ားႏွင္႕ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ၿပၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

၁။ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာနက္မွ ေကာက္ယူစုေဆာင္းပုံ

    ၁.၁။ သင္ကိုယ္တိုင္ ေပးထားခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ-
 • အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မူ ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္သုံး (သို႔မဟုတ္) လစဥ္သုံး (သုိ႕မဟုတ္) ေငြျဖည့္ကဒ္ျဖင့္ အသုံးျပဳရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
 • ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္မွဳ အခ်က္အလက္မ်ား
   ၁.၂။ Mobile Application မွ အလုိအေလ်ာက္ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
 • သင္အသုံးျပဳေသာ Mobile Phone ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္ စက္ပစၥည္း နံပါတ္၊ အမ်ိဳးအစား၊ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၼဏီ၊ Operating System ၊ Specific Version ၊ Mac Address ႏွင့္ IP Address
 • သင္အသုံးျပဳထားေသာ အင္တာနက္ေဒတာ အသုံးျပဳမူ အခ်က္အလက္မ်ား (သင့္အေနျဖင့္၀ယ္ယူထားေသာ ေဒတာ package မ်ား အေျပာင္းအလဲၿပဳလုပ္လုိပါလ်ွင္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲနိုင္ေစရန္ စုေဆာင္းထားပါသည္။)

၂။ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာနက္မွ အသုံးျပဳပုံ

သင့္အား ေပးအပ္မည္႔ ၀န္ေဆာင္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင့္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သုံးစြဲပါသည္။

 • ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ၿပန္လည္အသုံးျပဳသည့္အခါ လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မွတ္သားထားျခင္း။
 • သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္တြင္ သင္လိုအပ္မည္ထင္ေသာ Data Package ၊ Internet ေစ်းႏႈန္း အစရွိသည္တို႔ကို တိက်မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ ၀န္ေဆာင္မူေပးႏိုင္ရန္ မွတ္သား ထားျခင္း။
 • သင္သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာနက္အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳလာသည့္အခါ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေပၚလာသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း ျမန္မာနက္ဘက္မွ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စုေဆာင္းထားပါသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာနက္၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဒတာ package ၊ user interface design မ်ားျပင္ဆင္ႏို္္င္ရန္ စုေဆာင္း ထားပါသည္။

၃။ အခ်က္အလက္မ်ား မ်ွေ၀ျခင္းႏွင့္ အသိေပးျခင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား

ၿမန္မာနက္မွ သင္၏ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို တၿခားစီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႕ အက်ဳိးအၿမတ္အတြက္ မည္သည္႕အခါတြင္မွ ေရာင္းခ်ၿခင္းၿပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္္မာနက္အေနျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအေရးၾကီးေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ အသိေပးမ်ွေ၀မည္မဟုတ္ပါ။

 • အကယ္၍ နည္းဥပေဒအရ တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲအစည္းမ်ားမွ တရား၀င္ေတာင္းခံလာလ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္ပါ မည္။
 • ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ပူးေပါင္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သင့္အား ေပးအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မူ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လိုအပ္ပါက ျမန္မာနက္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားအား မ်ွေ၀ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား

လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုံၿခဳံမူရွိေစရန္ ျမန္မာနက္ အေနျဖင့္ ကာကြယ္မူေပးထားပါသည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား တရားမဝင္ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားျခင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲယူေဆာင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ျမန္မာနက္ဘက္မွ လုံၿခဳံစြာျဖင့္သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ ကာကြယ္မႈေပးထားေသာ္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ လုံၿခဳံေရးစနစ္မည္သည္မရွိေသာေၾကာင့္ သင္၏အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ေဒတာခိုးယူျခင္း၊ ယူေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္အ၀ အာမခံမႈ ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေသာ္လည္း အေရးႀကီးဆုံးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္၍ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ထိန္းသိမ္း သြားပါမည္။

၅။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားျခင္း

ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ Website တြင္ ေၾကာ္ျငာေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ သင့္အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မူအား ဆက္လက္အသုံးျပဳေနပါက ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ သင္သေဘာတူညီသည္ဟု ယူဆပါသည္။သင့္အေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးလိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းလိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အီးေမးလ္လိပ္စာ- feedback@frontiir.net

လိပ္စာ - Frontiir Co., Ltd | အမွတ္ ၃၃၊ ျပည္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

လိုက္နာရမည့္ မူဝါဒမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား Acceptable Use Policy (AUP)
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအရ အင္တာနက္ႏွင့္ အျခားကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုး၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္မရိွပါ။
 1. ကြန္ရက္ကို သံုး၍ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း (သို႕) အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလုပ္ျခင္း။
 2. ကြန္ရက္ကို ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႕) ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း။
 3. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ တရားဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာမႈမရိွသည့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 4. ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ လူ၊ အဖြဲ႕အစည္းအား AUP မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 5. spam ၊ ဗိုင္းရပ္စ္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွသည့္ အရာမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရွာေဖြရယူျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း။
 6. ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စြမ္းရည္မ်ားကို ထိခိုက္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အီးေမးလ္ (သို႕) အျခားေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ မက္ေဆ့ခ်္ပို႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
 7. အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း။
 8. အျခားသူမ်ားအား ရိုင္းပ်စြာဆက္ဆံျခင္း ၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းသည့္ အျပဳအမူ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို တမင္တကာရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း။ အျခားတစ္ပါးသူပံုစံ ဟန္ေဆာင္ျပဳမူျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္း။
 9. အျခားသူမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ စက္ပစၥည္း ကိရိယာ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲစသည္တို႕၏ လံုၿခဳံေရးကို ေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ ႀကဳိးပမ္းျခင္း။ Hacking ျပဳလုပ္ျခင္း။
 10. သီခ်င္း၊ ရုပ္ရွင္မ်ားစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မူပိုင္ရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ရွာေဖြရယူျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း။
 11. မွန္ကန္မႈမရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္လႊင့္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း (သို႕) မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပ်က္ျပားေစျခင္း။
 12. လိုအပ္ေသာ Bandwidth ထက္ ပိုမိုမ်ားျပား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ အပလီေကးရွင္း၊ ပရိုဂရမ္မ်ဳိး သံုးျခင္း (ဥပမာ - Bit Torrent) ၊ အျခားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရာတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။
 13. ျမန္မာနက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း။
 14. ျမန္မာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားရရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို နိမ့္က်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 15. ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဌာန (သို႕) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစင္တာအတြင္း (သို႕) ဝန္ေဆာင္မႈကြန္ရက္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းတြင္မဆို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ျခင္း။ Hacking ျပဳလုပ္ျခင္း။
 16. ျမန္မာနက္ (သို႕) အျခားအဖြဲ႕မ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္၊ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမ်ားအား တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ျခင္း။
 17. ျမန္မာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈအား တမင္တကာ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း။