လုပ္ငန္းသံုး အင္တာနက္

လုပ္ငန္းသံုး အင္တာနက္

တပ္ဆင္မႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ လံုၿခဳံစိတ္ခ် စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းသံုးအင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြး
 • Bandwidth အျပည့္အဝႏွင့္ WiFi Access Point အခမဲ့ ငွားရမ္းမႈ
 • အခ်ိန္မေရြးအသံုးျပဳႏိုင္မႈ (Availability ျမင့္မားျခင္း)
 • ေဒတာပမာဏ အကန္႕အသတ္မရိွ
တပ္ဆင္မႈအခ်ိန္ အတိုေတာင္းဆံုး
 • အခ်ိန္ကာလ ၂ ပတ္ မွ ၄ ပတ္ အတြင္းတပ္ဆင္ေပးျခင္း
လံုၿခဳံေရး ျမင့္မားစြာျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ
 • လွ်ိဳ့ဝွက္အေရးႀကီးဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ လံုၿခဳံမႈအဆင့္ဆင့္ပါဝင္ျခင္း
ထိေရာက္စြာျဖင့္ အျပည့္အဝ ပံ့ပိုးကူညီဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
 • အေသအခ်ာေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ Customer Service အဖြဲ႕မွ လုပ္ငန္းေနရာတြင္း လာေရာက္စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ အီးေမးလ္၊ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးျခင္း
တပ္ဆင္ေၾကး ***
၅၇,ဝဝဝ က်ပ္ (တစ္ႏွစ္အထက္ယူသူအတြက္)
၉၇,ဝဝဝ က်ပ္သာ (၆ လႏွင့္အထက္ယူသူအတြက္)
ပံုမွန္ - ၃ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္
က်သင့္ေငြ
(က်ပ္ျဖင့္)
ျမန္ႏႈန္း
၉၅,ဝဝဝ 1.5 Mbps
၁၇ဝ,ဝဝဝ 3 Mbps
၃၂ဝ,ဝဝဝ 6 Mbps
၄၅ဝ,ဝဝဝ 8.5 Mbps
၅၆ဝ,ဝဝဝ 11 Mbps
၆၅ဝ,ဝဝဝ 13 Mbps

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ကို ေကာက္ခံသြားပါမည္။

Bandwidth အျပည့္အဝရရိွၿပီး အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

တပ္ဆင္အသံုးျပဳလိုပါက ဝ၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၃ဝ~၂၃၁ ၊ ဝ၉ ၉၆၉ ၉၂၆ ၁၁၇~၁၁၈ ႏွင့္ sales@myanmarnet.com သို႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းသံုး သီးသန္႕ကြန္ရက္

 • ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္
 • CCTV ၾကည့္ရန္
 • လုပ္ငန္းဖိုင္မ်ား မွ်ေဝရန္
တပ္ဆင္ေၾကး ***
၅၇,ဝဝဝ က်ပ္ (တစ္ႏွစ္အထက္တပ္မည္ဆိုပါက Site တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္)
၉၇,ဝဝဝ က်ပ္သာ (၆ လႏွင့္အထက္တပ္မည္ဆိုပါက Site တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္)
က်သင့္ေငြ
(က်ပ္)
ျမန္ႏႈန္း
၃၆,ဝဝဝ 750 Kbps
၆၅,ဝဝဝ 1.5 Mbps
၁၁ဝ,ဝဝဝ 3 Mbps
၂၁ဝ,ဝဝဝ 6 Mbps
၂၉ဝ,ဝဝဝ 8.5 Mbps
၄၅ဝ,ဝဝဝ 13 Mbps

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ကို ေကာက္ခံသြားပါမည္။

လုပ္ငန္းသံုး အိုင္တီ

အိမ္သံုး ၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

 • LAN Network တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IP CCTV တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IT Infrastructure အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေပးျခင္း

မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။