ျမန္မာနက္ PLUS

ေကာင္းထက္ေကာင္းဝန္ေဆာင္မႈ

Kaung Htet Kaung

သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္သီးသန႔္တာဝန္ခံရွိျခင္း

Kaung Htet Kaung

အိမ္အေရာက္လ်င္ျမန္စြာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

Kaung Htet Kaung

၄၈ နာရီအတြင္းအခက္အခဲေျဖရွင္းေပးျခင္း

 

ေကာင္းထက္ေကာင္းအင္တာနက္ (Myanmarcast ၾကည့္ရႈခြင့္လက္ေဆာင္ပါဝင္)

(ရန္ကုန္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္ေနရာအႏွံ႔ႏွင့္ မႏၲေလး ၄ ၿမိဳ႕နယ္)

 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၂၄,ဝဝဝ က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀က်ပ္

ေငြႀကိဳသြင္းရန္မလိုေသာ ၃ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၆ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါက တပ္ဆင္ေၾကး အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါလင့္မွတစ္ဆင့္ ၃ လ စာခ်ဳပ္ကို လြယ္ကူစြာ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ https://goo.gl/6GNbiu

ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ရၿပီ

ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဒဂုံ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္၊ တာေမြ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ သာေကတ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဒဂုံ၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ လႈိင္သာယာ (FMI City) ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မဟာေအာင္ေျမ (ေနရာအခ်ိဳ႕) တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၂၄,ဝဝဝ က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

ေငြႀကိဳသြင္းရန္မလိုေသာ ၃ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၆ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါက တပ္ဆင္ေၾကး အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါလင့္မွတစ္ဆင့္ ၃ လ စာခ်ဳပ္ကို လြယ္ကူစြာ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ https://goo.gl/6GNbiu

၆၅၀,၀၀၀ က်ပ္အထိ အျခားအစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။

တပ္ဆင္အသုံးျပဳလိုပါက ဝ၉ ၇၆-၅၃၃-၈၄၄၁ (Telenor/Ooredoo short code 8441) ႏွင့္ mnplus.cs@MyanmarNet.com သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

လစဥ္သုံးအေကာင့္ကတ္

ျမန္မာနက္ လစဥ္သုံးအေကာင့္ကတ္

“သြားသြားလာလာ အျပင္မွာသုံး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပဆုံး”
 • အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခ်ိဳသာေသာေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
 • အေကာင့္တစ္ခုစီတြင္ ဝယ္ယူလိုက္သည့္ ျမန္ႏႈန္းအတိုင္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
က်သင့္ေငြ အေကာင့္ကတ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျမန္ႏႈန္း ပါဝင္ေသာ အေကာင့္အေရအတြက္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အေကာင့္အေရအတြက္ ထပ္တိုးဝယ္ယူေသာအေကာင့္တစ္ခုအတြက္ က်သင့္ေငြ
၅,၀၀၀ က်ပ္ 0.50 Mbps ၂ ကတ္ ၁၀၀ ကတ္အထိ ၂,၅၀၀ က်ပ္
၁၈,၀၀၀ က်ပ္ 1 Mbps ၄ ကတ္ ၁၀၀ ကတ္အထိ ၄,၅၀၀ က်ပ္

ျမန္မာနက္ လစဥ္သုံးအေကာင့္ကတ္

“သြားသြားလာလာ အျပင္မွာသုံး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပဆုံး”
 • အလတ္စား၊ အႀကီးစား လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခ်ိဳသာေသာေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
 • အေကာင့္တစ္ခုစီတြင္ ဝယ္ယူလိုက္သည့္ ျမန္ႏႈန္းအတိုင္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
က်သင့္ေငြ အေကာင့္ကတ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျမန္ႏႈန္း ပါဝင္ေသာ အေကာင့္အေရအတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ထပ္တိုးဝယ္ယူႏိုင္ေသာ အေကာင့္အေရအတြက္ ထပ္တိုးဝယ္ယူေသာအေကာင့္တစ္ခုအတြက္ က်သင့္ေငြ
၂,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 0.50 Mbps ၁,၀၀၀ ကတ္ ၁၀၀ ကတ္ ၂,၅၀၀ က်ပ္
၃,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 1 Mbps ၁,၀၀၀ ကတ္ ၁၀၀ ကတ္ ၃,၅၀၀ က်ပ္

လုပ္ငန္းသုံး သီးသန႔္ကြန္ရက္

 • ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္
 • လုပ္ငန္းဖိုင္မ်ား မွ်ေဝရန္
 • အခ်ိန္ ၊ ေနရာမေ႐ြး မိမိတန္ဖိုးထားေသာအရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္
*** တပ္ဆင္ေၾကး ***

တပ္ဆင္ေၾကး ၂၉,၀၀၀ က်ပ္ + စရံေငြ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

(၆ လ ႏွင့္အထက္ အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက Site တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တပ္ဆင္ေၾကး အခမဲ့)

က်သင့္ေငြ ျမန္ႏႈန္း
၃၆,ဝဝဝ က်ပ္ 1.8 Mbps
၆၈,ဝဝဝ က်ပ္ 4 Mbps
၁၂၀,ဝဝဝ က်ပ္ 8 Mbps

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းသုံး အိုင္တီ

အိမ္သုံး ၊ ႐ုံးသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံး ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

 • LAN Network တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IP CCTV တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IT Infrastructure အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်ပုံအဆင့္ဆင့္။
 • ၁။ မိမိအသုံးျပဳေသာ bill payment ကို ေ႐ြးပါ။
 • ၂။ Corp တြင္ Myanmar Net ကိုေ႐ြးပါ။
 • ၃။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ bill payment ကို ေ႐ြးပါ။
 • ၄။ Invoice ေပၚရွိ customer name ကို ျဖည့္ပါ။
 • ၅။ Invoice ေပၚရွိ Service ID ကို ျဖည့္ပါ။
 • ၆။ Next ကို ႏွိပ္ပါ။
 • ၇။ Invoice ေပၚရွိ မိမိေပးေဆာင္ရမည့္ ေငြပမာဏကို ျဖည့္ပါ။
 • ၈။ မက္ေဆ့ခ်္တြင္ အတည္ျပဳမႈရယူပါ။
 • ၉။ Invoice နံပါတ္ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ျဖည့္ပါ။
 • ၁၀။ Next ကို ႏွိပ္ပါ။
ေကာင္းထက္ေကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

Phone, Viber, Email တို႔ျဖင့္ ပိတ္ရက္မရွိ မနက္ ၉:ဝဝ မွ ည ၇:၃၀ အထိဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ (၂၄)နာရီ Facebook Messenger မွအကူအညီ ရယူႏိုင္ျခင္း။

၀၉ ၇၆-၅၃၃-၈၄၄၁
Telenor/Ooredoo Short code 8441