ျမန္မာနက္ PLUS

ေကာင္းထက္ေကာင္းဝန္ေဆာင္မႈ

Kaung Htet Kaung

သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္သီးသန႔္တာဝန္ခံရွိျခင္း

Kaung Htet Kaung

အိမ္အေရာက္လ်င္ျမန္စြာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

Kaung Htet Kaung

၇၂ နာရီအတြင္းအခက္အခဲေျဖရွင္းေပးျခင္း

 

ႀကိဳသြင္းေငြမပါေသာ ၃လစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ရယူလိုက္ပါ။

အဝသံုးအင္တာနက္ (ရန္ကုန္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္ေနရာအႏွံ႕ႏွင့္ မႏၲေလး ၄ ၿမိဳ႕နယ္)

 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၃၉,၀၀၀က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀က်ပ္

 

ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ရၿပီ

ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ကို ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ကြန္ဒိုအိမ္ရာ ၄၀ ေက်ာ္တြင္ရယူႏိုင္သည္။

 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၃၉,၀၀၀က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀က်ပ္
 • စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ မလိုပါ။

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။

တပ္ဆင္အသုံးျပဳလိုပါက ဝ၉ ၇၆-၅၃၃-၈၄၄၁ (Telenor/Ooredoo short code 8441) ႏွင့္ mnplus.cs@MyanmarNet.com သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းသုံး သီးသန႔္ကြန္ရက္

 • ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္
 • လုပ္ငန္းဖိုင္မ်ား မွ်ေဝရန္
 • အခ်ိန္ ၊ ေနရာမေ႐ြး မိမိတန္ဖိုးထားေသာအရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္
*** တပ္ဆင္ေၾကး ***

အခမဲ့ (၁ ႏွစ္ႏွင့္အထက္တပ္မည္ဆိုပါက Site တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္)

၅၇,ဝဝဝ က်ပ္ (၆ လႏွင့္အထက္တပ္မည္ဆိုပါက Site တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္)

က်သင့္ေငြ ျမန္ႏႈန္း
၃၆,ဝဝဝ က်ပ္ 1.8 Mbps
၆၈,ဝဝဝ က်ပ္ 4 Mbps
၁၂၀,ဝဝဝ က်ပ္ 8 Mbps

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းသုံး အိုင္တီ

အိမ္သုံး ၊ ႐ုံးသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံး ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

 • LAN Network တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IP CCTV တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IT Infrastructure အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
ေကာင္းထက္ေကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

Phone, Viber, Email တို႔ျဖင့္ ပိတ္ရက္မရွိ မနက္ ၉းဝဝ မွ ည ၇:၃၀ အထိဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ (၂၄)နာရီ Facebook Messenger မွအကူအညီ ရယူႏိုင္ျခင္း။

၀၉ ၇၆-၅၃၃-၈၄၄၁
Telenor/Ooredoo Short code 8441