လုပ္ငန္းသံုး အင္တာနက္

လုပ္ငန္းသံုး အင္တာနက္

 • ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ.လုံးနီးပါး ကြန္ရက္
 • ျမန္ႏႈန္းအျပည့္အဝ
 • ပိတ္ရက္မရွိသုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ
 • လြယ္ကူသက္သာေငြေပးေခ်နိင္မႈ
 • ရုံးတြင္းကြန္ရက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈ
 • အိမ္ျပင္သုံးအေကာင့္ကတ္ (၂)ကတ္
 • စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္မလို

 

က်သင့္ေငြ (က်ပ္) ျမန္ႏႈန္း
၄၉,ဝဝဝ 1.9 Mbps
၆၈,ဝဝဝ 2.5 Mbps
၉၅,ဝဝဝ 4 Mbps
၁၇ဝ,ဝဝဝ 8 Mbps
၃၂ဝ,ဝဝဝ 16 Mbps
၄၅ဝ,ဝဝဝ 22.5 Mbps
၅၆ဝ,ဝဝဝ 28 Mbps
၆၅ဝ,ဝဝဝ 32.5 Mbps
၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ 62 Mbps

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည္။

Bandwidth အျပည့္အဝရရိွၿပီး အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

တပ္ဆင္အသံုးျပဳလိုပါက ဝ၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၃၄ ၊ ဝ၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၃၅ ႏွင့္ bisupport@myanmarnet.com သို႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းသံုး သီးသန္႕ကြန္ရက္

 • ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္
 • CCTV ၾကည့္ရန္
 • လုပ္ငန္းဖိုင္မ်ား မွ်ေဝရန္
*** တပ္ဆင္ေၾကး ***

အခမဲ့ (၁ ႏွစ္ႏွင့္အထက္တပ္မည္ဆိုပါက Site တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္)

၅၇,ဝဝဝ က်ပ္ (၆ လႏွင့္အထက္တပ္မည္ဆိုပါက Site တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္)

က်သင့္ေငြ (က်ပ္) ျမန္ႏႈန္း
၃၆,ဝဝဝ 1.8 Mbps
၆၈,ဝဝဝ 4 Mbps
၁၂၀,ဝဝဝ 8 Mbps

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းသံုး အိုင္တီ

အိမ္သံုး ၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

 • LAN Network တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IP CCTV တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IT Infrastructure အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေပးျခင္း

မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။