ျမန္မာနက္ PLUS

ေကာင္းထက္ေကာင္းဝန္ေဆာင္မႈ

Kaung Htet Kaung

သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္သီးသန႔္တာဝန္ခံရွိျခင္း

Kaung Htet Kaung

အိမ္အေရာက္လ်င္ျမန္စြာဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

Kaung Htet Kaung

၄၈ နာရီအတြင္းအခက္အခဲေျဖရွင္းေပးျခင္း

 

ေကာင္းထက္ေကာင္းအင္တာနက္ (Myanmarcast ၾကည့္ရႈခြင့္လက္ေဆာင္ပါဝင္)

(ရန္ကုန္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္ေနရာအႏွံ႔ႏွင့္ မႏၲေလး ၄ ၿမိဳ႕နယ္)

 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၂၄,ဝဝဝ က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀က်ပ္

ေငြႀကိဳသြင္းရန္မလိုေသာ ၃ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၆ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါက တပ္ဆင္ေၾကး အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါလင့္မွတစ္ဆင့္ ၃ လ စာခ်ဳပ္ကို လြယ္ကူစြာ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ https://goo.gl/6GNbiu

ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ရၿပီ

ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာ႐ြတ္၊ လႈိင္၊ ရန္ကင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ အေရွ႕ဒဂုံ၊ အလုံ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္၊ တာေမြ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဒဂုံ၊ သာေကတ၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုန္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ FMI City၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၂၄,ဝဝဝ က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

ေငြႀကိဳသြင္းရန္မလိုေသာ ၃ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၆ လ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပါက တပ္ဆင္ေၾကး အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါလင့္မွတစ္ဆင့္ ၃ လ စာခ်ဳပ္ကို လြယ္ကူစြာ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ https://goo.gl/6GNbiu

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။

တပ္ဆင္အသုံးျပဳလိုပါက ဝ၉ ၇၆-၅၃၃-၈၄၄၁ (Telenor/Ooredoo short code 8441) ႏွင့္ mnplus.cs@MyanmarNet.com သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

လစဥ္သုံးအေကာင့္ကတ္

ျမန္မာနက္ လစဥ္သုံးအေကာင့္ကတ္

“သြားသြားလာလာ အျပင္မွာသုံး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပဆုံး”
 • အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခ်ိဳသာေသာေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
 • အေကာင့္တစ္ခုစီတြင္ ဝယ္ယူလိုက္သည့္ ျမန္ႏႈန္းအတိုင္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
က်သင့္ေငြ အေကာင့္ကတ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျမန္ႏႈန္း ပါဝင္ေသာ အေကာင့္အေရအတြက္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အေကာင့္အေရအတြက္ ထပ္တိုးဝယ္ယူေသာအေကာင့္တစ္ခုအတြက္ က်သင့္ေငြ
၅,၀၀၀ က်ပ္ 0.50 Mbps ၂ ကတ္ ၁၀၀ ကတ္အထိ ၂,၅၀၀ က်ပ္
၁၈,၀၀၀ က်ပ္ 1 Mbps ၄ ကတ္ ၁၀၀ ကတ္အထိ ၄,၅၀၀ က်ပ္

ျမန္မာနက္ လစဥ္သုံးအေကာင့္ကတ္

“သြားသြားလာလာ အျပင္မွာသုံး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပဆုံး”
 • အလတ္စား၊ အႀကီးစား လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခ်ိဳသာေသာေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
 • အေကာင့္တစ္ခုစီတြင္ ဝယ္ယူလိုက္သည့္ ျမန္ႏႈန္းအတိုင္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
က်သင့္ေငြ အေကာင့္ကတ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျမန္ႏႈန္း ပါဝင္ေသာ အေကာင့္အေရအတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ထပ္တိုးဝယ္ယူႏိုင္ေသာ အေကာင့္အေရအတြက္ ထပ္တိုးဝယ္ယူေသာအေကာင့္တစ္ခုအတြက္ က်သင့္ေငြ
၂,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 0.50 Mbps ၁,၀၀၀ ကတ္ ၁၀၀ ကတ္ ၂,၅၀၀ က်ပ္
၃,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 1 Mbps ၁,၀၀၀ ကတ္ ၁၀၀ ကတ္ ၃,၅၀၀ က်ပ္

လုပ္ငန္းသုံး သီးသန႔္ကြန္ရက္

 • ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္
 • လုပ္ငန္းဖိုင္မ်ား မွ်ေဝရန္
 • အခ်ိန္ ၊ ေနရာမေ႐ြး မိမိတန္ဖိုးထားေသာအရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္
*** တပ္ဆင္ေၾကး ***

တပ္ဆင္ေၾကး ၂၉,၀၀၀ က်ပ္ + စရံေငြ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္

(၆ လ ႏွင့္အထက္ အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက Site တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တပ္ဆင္ေၾကး အခမဲ့)

က်သင့္ေငြ ျမန္ႏႈန္း
၃၆,ဝဝဝ က်ပ္ 1.8 Mbps
၆၈,ဝဝဝ က်ပ္ 4 Mbps
၁၂၀,ဝဝဝ က်ပ္ 8 Mbps

အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅% ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းသုံး အိုင္တီ

အိမ္သုံး ၊ ႐ုံးသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံး ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

 • LAN Network တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IP CCTV တပ္ဆင္ေပးျခင္း
 • IT Infrastructure အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်ပုံအဆင့္ဆင့္။
 • ၁။ မိမိအသုံးျပဳေသာ bill payment ကို ေ႐ြးပါ။
 • ၂။ Corp တြင္ Myanmar Net ကိုေ႐ြးပါ။
 • ၃။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ bill payment ကို ေ႐ြးပါ။
 • ၄။ Invoice ေပၚရွိ customer name ကို ျဖည့္ပါ။
 • ၅။ Invoice ေပၚရွိ Service ID ကို ျဖည့္ပါ။
 • ၆။ Next ကို ႏွိပ္ပါ။
 • ၇။ Invoice ေပၚရွိ မိမိေပးေဆာင္ရမည့္ ေငြပမာဏကို ျဖည့္ပါ။
 • ၈။ မက္ေဆ့ခ်္တြင္ အတည္ျပဳမႈရယူပါ။
 • ၉။ Invoice နံပါတ္ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ျဖည့္ပါ။
 • ၁၀။ Next ကို ႏွိပ္ပါ။
ေကာင္းထက္ေကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

Phone, Viber, Email တို႔ျဖင့္ ပိတ္ရက္မရွိ မနက္ ၉:ဝဝ မွ ည ၇:၃၀ အထိဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ (၂၄)နာရီ Facebook Messenger မွအကူအညီ ရယူႏိုင္ျခင္း။

၀၉ ၇၆-၅၃၃-၈၄၄၁
Telenor/Ooredoo Short code 8441