အဝသံုး အင္တာနက္

လစဥ္သံုး အင္တာနက္

အင္တာနက္ကို လစဥ္ေၾကးျဖင့္ အဝသံုးႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။
အိမ္တြင္းသံုးရံုသာမက အျပင္သြားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ပါ ရယူထားေသာ ျမန္ႏႈန္းအလိုက္ ရရိွမည့္ အခမဲ့မိုဘိုင္းအေကာင့္ကတ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ေနရာတိုင္း၌ သံုးႏိုင္သည္။

(လစဥ္သံုးမိုဘိုင္းအေကာင့္ကတ္)

အဝသံုးအင္တာနက္တြင္ CPE စက္ပါေသာ တစ္အိမ္လံုးသံုးအစီအစဥ္ႏွင့္ CPE စက္မပါေသာ စုေပါင္းအဝသံုးအစီအစဥ္ ၂ မ်ဳိး ရိွသည္။

၁။ CPE စက္ပါေသာ တစ္အိမ္လံုးသံုးအစီအစဥ္
 • ၃ ရက္ ၅,ဝဝဝ က်ပ္ျဖင့္ စမ္းသပ္သံုးစြဲႏိုင္သည္။
 • စတင္သံုးစြဲခ ၃၅,ဝဝဝ က်ပ္
 • CPE စက္ အခမဲ့ငွားရမ္းေပးသည္။

CPE

လစဥ္ေၾကးႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းမ်ား
လစဥ္ေၾကး
(က်ပ္)
ျမန္ႏႈန္း အေကာင့္ကတ္
၈,၅၀၀ 500 Kbps ၁ ခု
၁၆,ဝဝဝ 1 Mbps ၁ ခု
၂၄,ဝဝဝ 1.5 Mbps ၂ ခု
၄၄,ဝဝဝ 2.75 Mbps ၂ ခု
၆၄,ဝဝဝ 4 Mbps ၃ ခု
၈၃,ဝဝဝ 5.2 Mbps ၃ ခု
၁၅၈,ဝဝဝ 9.75 Mbps ၄ ခု
၂၂၅,ဝဝဝ 14 Mbps ၄ ခု
၂။ စုေပါင္းအဝသံုးအင္တာနက္
 • စတင္သံုးစြဲခ ၃,ဝဝဝ က်ပ္
 • CPE စက္ ပါဝင္မႈမရိွပါ။
 • အခမဲ့မိုဘိုင္းအေကာင့္ကတ္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။
လစဥ္ေၾကး
(က်ပ္)
ျမန္ႏႈန္း အေကာင့္ကတ္
၇,၅ဝဝ 500 Kbps ၁ ခု
၁၄,၅ဝဝ 1 Mbps ၁ ခု
၂၂,၅ဝဝ 1.5 Mbps ၂ ခု
၄၂,၅ဝဝ 2.75 Mbps ၂ ခု
၆၂,၅ဝဝ 4 Mbps ၃ ခု
၈၁,၅ဝဝ 5.2 Mbps ၃ ခု
၁၅၆,၅ဝဝ 9.75 Mbps ၄ ခု
၂၂၃,၅ဝဝ 14 Mbps ၄ ခု

ေန႕စဥ္သံုးအင္တာနက္

Username ႏွင့္ Password ပါ အေကာင့္ကတ္ (ေငြ ၁,ဝဝဝ ပါဝင္) ကို ဝယ္ၿပီး “Myanmar Net” WiFi ကုိ ခ်ိတ္၍ ေန႕စဥ္သံုးအင္တာနက္ သံုးႏိုင္ပါသည္။ အေကာင့္တြင္း ေငြကုန္သြားပါက ျမန္မာနက္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ဝယ္ျပီး ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေနအိမ္ႏွင့္ ရံုးခန္းေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာနက္ကို လိုင္းအမိဆံုးသံုးရန္အတြက္ CPE ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လိုင္းအားအေကာင္းဆံုးျဖင့္ လိုင္းမမိသည့္အခန္းထဲ ေနရာမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
၃ဝဝ ဖိုးသံုး တစ္ေန႕လံုးသမားမ်ားအတြက္ CPE ကို မွာယူၿပီး အခမဲ့အင္တာနက္ျဖင့္ တစ္ရက္တာလံုး ေဒါင္းလုတ္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။

 
CPE

CPE ငွားရမ္းျခင္း -

 • လစဥ္ေၾကး - ၉ဝဝဝ က်ပ္ (၆ လစာတစ္ေပါင္းတည္း)
 • တပ္ဆင္ေၾကး - ၆ဝဝဝ က်ပ္
 • စေပၚေငြ - ၁ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ (CPE ျပန္အပ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္ထုတ္ေပးပါသည္။
 

ေန႕စဥ္သံုးအင္တာနက္တြင္

 1. 1) သံုးသမွ်ရွင္း (Pay As You Go)
 2. 2) Speed Pack (လစဥ္သံုး)
 3. 3) Data Pack (လစဥ္သံုး)

အစီအစဥ္ ၃ မ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

1) သံုးသမွ်ရွင္း (Pay As You Go)

1 MB ၂ က်ပ္ျဖင့္ 16 Mbps ျမန္ႏႈန္းထိ သံုးႏိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေန႕စဥ္သံုးပမာဏ ၃ဝဝ က်ပ္ဖိုးမွ စတင္၍ အခမဲ့အင္တာနက္ ရရိွပါမည္။ 16 Mbps ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္သံုးလိုပါက ေန႕စဥ္သံုးပမာဏကို တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။သံုးသမွ်သာ က်သင့္ေသာေၾကာင့္ ေငြၾကး ကုန္က်မႈ ပိုမိုသက္သာႏိုင္ပါသည္။

TopUp Card
ေန႕စဥ္သံုး
(က်ပ္ျဖင့္)
ျမန္ႏႈန္းျမင့္
ေဒတာ
အခမဲ့
ျမန္ႏႈန္း
၃ဝဝ 150 MB 350 Kbps
၆ဝဝ 300 MB 700 Kbps
၂,၄ဝဝ 1200 MB 2.8 Mbps
2) Speed Packs (လစဥ္သုံး)

တစ္လလံုး ေန႔စဥ္ 16 Mbps ျဖင့္ ေဒတာခြဲတမ္း သံုးၿပီးေနာက္တြင္ သတ္မွတ္အခမဲ့ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ အ၀သံုး

က်သင့္ေငြ
(က်ပ္)
ျမန္ႏႈန္းျမင့္
ေဒတာ
အခမဲ့
ျမန္ႏႈန္း
၆,၆၀၀ 150 MB 350 Kbps
၁၂,၀ဝဝ 300 MB 700 Kbps
3) Data Pack (လစဥ္သံုး)

တစ္လလံုး16 Mbps ျဖင့္ ျမန္ႏႈ္န္းျမင့္သံုး

ေဒတာပမာဏ
(MB)
က်သင့္ေငြ
(က်ပ္)
1,500 MB ၁,၉ဝဝ
10,000 MB ၉,၅ဝဝ

လက္ေဆာင္ခံစားခြင့္

ေန႕စဥ္ ည ၇ နာရီမွ မနက္ ၇ နာရီထိ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ သံုးႏိုင္သည္။

အဝသံုးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 2.75 Mbps ႏွင့္အထက္ျမန္ႏႈန္းကို ရယူၿပီး လစဥ္ေၾကး တစ္ႏွစ္စာ ေပးေဆာင္လွ်င္ စတင္သံုးစြဲခ ေပးရန္မလိုဘဲ လစဥ္ေၾကးမ်ားတြင္လည္း ၅ % ေစ်းေလ်ာ့ပါသည္။

ကြန္ရက္ေနရာမ်ား

အဝသံုးအင္တာနက္ ျမန္မာနက္ကို

ရန္ကုန္

 1. ရန္ကင္း
 2. စမ္းေခ်ာင္း
 3. တာေမြ
 4. မဂၤလာေတာင္ညြန္႕
 5. ပုဇြန္ေတာင္
 6. ဗိုလ္တစ္ေထာင္
 7. ေက်ာက္တံတား
 8. ပန္းဘဲတန္း
 9. လသာ
 10. လမ္းမေတာ္ စသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ ၁၀ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္ ၁၉ ၿမဳိ႕နယ္ရိွ ကြန္ဒိုမ်ား ၊ အိမ္ရာမ်ား အမ်ားအျပားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

မႏၱေလး

 1. ခ်မ္းေအးသာဇံ
 
 

ဝန္ေဆာင္မႈဌာန

ရန္ကုန္

 • အမွတ္ ၂၀၅ ၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးလမ္းေထာင့္ ၊ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၁၄၈ ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း ေအာက္ဘေလာက္ ၊ ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၉၁ ၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္ ၊ ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၁၃၆ ၊ အေနာ္ရထာလမ္း ၊ ၄၈ လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းၾကား ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၆၄ ၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း ၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၅၀၂ ၊ သိမ္ျဖဴလမ္း ၊ ေဒၚသိန္းတင္မီးပြိဳင့္အနီး ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၁၈ ၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း ၊ ေဌးၾကြယ္ရပ္ကြက္ ၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၄၃၂ ၊ ဗညားဒလလမ္း ၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၉၈ ၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၁၃၉ ၊ ဗားဂရာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္။
 • ဒုတိယထပ္ စက္ေလွကားအနီး ၊ ျမန္မာပလာဇာ ၊ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၅ ၊ ဘူတာရံုလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး ၊ လိႈင္ၿမဳိ႕နယ္။

မႏၱေလး

 • အမွတ္ ၂၂၇ ၊ ၇၆ လမ္း ၊ ၂၇လမ္းႏွင့္ ၂၈လမ္းၾကား ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမဳိ႕နယ္။
 • အမွတ္ ၆၄၃ ၊ ၃၅လမ္း ၊ ၇၇လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းၾကား ၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္။
ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (ေန႕စဥ္ - နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီထိ)