အဝသုံး အင္တာနက္

ျမန္မာနက္ Mini

Myanmar Net Mini
  • သြားေလရာသယ္ေဆာင္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ျမန္မာနက္ Mini သည္ တပ္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ေသာ ေၾကာင့္ အေဆာင္ေနသူမ်ား၊ အိမ္ပိုင္မရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
  • သာမန္ဖုန္းျဖင့္ အသုံးျပဳသည္ထက္ လိုင္းဆြဲအား (၃)ဆနီးပါးခန႔္ ပိုေကာင္းပါသည္။
  • ၄ လက္မပတ္လည္သာရွိ၍ အခ်ိန္တိုင္းသယ္ယူသြားႏိုင္ၿပီး အထူးလြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ တီထြင္ထားပါသည္။
  • စက္ ၃ လုံးထိ တစ္ၿပိဳင္တည္းခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
  • တစ္ခါအားသြင္း႐ုံျဖင့္ ၆ နာရီ ေတာက္ေလွ်ာက္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လစဥ္သုံး အင္တာနက္

အင္တာနက္ကို လစဥ္ေၾကးျဖင့္ အဝသုံးႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။
အိမ္တြင္းသုံး႐ုံသာမက အျပင္သြားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ပါ ရယူထားေသာ ျမန္ႏႈန္းအလိုက္ ရရွိမည့္ အခမဲ့မိုဘိုင္းအေကာင့္ကတ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ေနရာတိုင္း၌ သုံးႏိုင္သည္။

(လစဥ္သုံးမိုဘိုင္းအေကာင့္ကတ္)

လစဥ္ေၾကး (က်ပ္) ျမန္ႏႈန္း အိမ္ျပင္သုံးအေကာင့္ကတ္
၈,၅၀၀ က်ပ္ 1 Mbps
၁၆,၀၀၀ က်ပ္ 2 Mbps
၂၄,၀၀၀ က်ပ္ 3 Mbps
၃၂,၀၀၀ က်ပ္ 4 Mbps
၄၄,၀၀၀ က်ပ္ 5.5 Mbps
၆၄,၀၀၀ က်ပ္ 8 Mbps
၈၃,၀၀၀ က်ပ္ 10 Mbps
၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္ 15 Mbps
၁၅၈,၀၀၀ က်ပ္ 19 Mbps
၂၂၅,၀၀၀ က်ပ္ 27 Mbps
  • ၅ ရက္အစမ္းသုံး ၅,၀၀၀ က်ပ္
  • စတင္သုံးစြဲခ ၁၉,၀၀၀ က်ပ္
  • CPE အခမဲ့ငွားရမ္းမႈ

အင္တာနက္ဖိုး ေငြစုႏိုင္မယ့္ အဝသုံး/ေဒတာ ႀကိဳက္ရာေ႐ြးသုံး

ျမန္မာနက္အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ “Myanmar Net” ဝိုင္ဖိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျမန္မာနက္ ေငြျဖည့္ကတ္ (အဝသုံးကတ္၊ ေဒတာကတ္)မ်ားမွ Username ႏွင့္ Password ကို ျဖည့္၍ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

“အဝသုံး” အင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ား
  • ေန႔စဥ္ ၁၆ မဂၢါဘစ္ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ေဒတာ ၁၅၀ MB အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ထိုပမာဏကုန္ဆုံးပါက ၅၀၀ ကီလိုဘစ္ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ည ၁၂ နာရီထိ အဝသုံး
က်သင့္ေငြ (က်ပ္) အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကာလ 16 Mbps ျမန္ႏႈန္း ပုံမွန္ျမန္ႏႈန္း
၁,၀၀၀ ၅ ရက္ ၁၅၀ MB ေဒတာ/ေန႔စဥ္ 500 Kbps
၅,၀၀၀ ၃၀ ရက္ ၁၅၀ MB ေဒတာ/ေန႔စဥ္ 500 Kbps
၈,၅၀၀ ၃၀ ရက္ - 1 Mbps
၂၄,၀၀၀ ၃၀ ရက္ - 3 Mbps
“ေဒတာ” အင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ား
  • တစ္လလုံး ၁၆ မဂၢါဘစ္ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္သုံး
က်သင့္ေငြ (က်ပ္) အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကာလ 16 Mbps ျမန္ႏႈန္း ေဒတာပမာဏ
၁,၀၀၀ Ks ၃၀ ရက္ အၿမဲ 1 GB
၅,၀၀၀ Ks ၃၀ ရက္ အၿမဲ 6 GB
ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား

ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (ေန႔စဥ္ - နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီထိ)