တပ္ဆင္မႈ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

 
ျမန္မာနက္၏ လုပ္ငန္းသံုးအင္တာနက္ကို တပ္ဆင္ရာတြင္ ေနရာႏွင့္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ငါးသိန္းက်ပ္ႏွင့္ ၉ သိန္းက်ပ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
လစဥ္ေၾကးမ်ားမွာ ရယူသည့္ ျမန္ႏႈန္းအေပၚ မူတည္၍
 
ျမန္ႏႈန္း 1 Mbps ၁၈ဝ, က်ပ္
 
ျမန္ႏႈန္း 2 Mbps ၃, က်ပ္
 
ျမန္ႏႈန္း 3 Mbps ၄၅, က်ပ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားပါသည္။
 
*အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အစိုးရမွ ေကာက္ခံေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ပါဝင္ျခင္း မရိွေသးပါ။