ဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ မူဝါဒမ်ား (AUP - Acceptable Use Policy)
ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအျပဳအမူမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ပါသည္။
 1. ျမန္မာနက္အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳ၍ အျခားေသာအင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ားအား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ (သို႕မဟုတ္) ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း။
 2. အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳ၍ အျခားသူမ်ားအား ရုန္႕ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္း (သို႕မဟုတ္) မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျငိစြန္းေသာ သီခ်င္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ားစသည္တို႕ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ (သို႕မဟုတ္) spam ၊ ဗိုင္းရပ္စ္ စသည့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွသည့္ အရာမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ ရွာေဖြရယူျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း (သို႕မဟုတ္) ကြန္ရက္အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားေနခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ ျမန္မာနက္အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္မည့္ ကြန္ရက္ကို အလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳမႈျခင္း။
 3. ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) အားေပးျခင္း။
 4. ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း၊ ရုန္႕ရင္းၾကမ္းတမ္းမႈ၊ အသေရဖ်က္မႈ၊ ညစ္ညမ္းသည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈ၊ တရားမဝင္မႈမ်ားကို တမင္တကာ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 5. AUP မူဝါဒ (သို႕မဟုတ္) ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မည္သည့္ကြန္ရက္မ်ားမဆို ၎တို႕၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 6. ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားအား တမင္ရည္ရြယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ သတိမမူမိ၍ျဖစ္ေစ ကြန္ရက္အတြင္း၌ ထည့္သြင္း၊ လႊဲေျပာင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။
 7. ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဌာန (သို႕မဟုတ္) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစင္တာအတြင္းသို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ျခင္း။
 8. ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ၏ မည္သည့္အစိတ္အပို္င္းကိုမဆို ခ်ဳိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ Hacking ျပဳလုပ္ျခင္း။
 9. သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း။
 10. ျမန္မာနက္၏ လံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ (သို႕မဟုတ္) မည္သည့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ပံ့ပိုးသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းျခင္း။
 11. အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္း။
 12. အျခားသူမ်ား၏ စက္ပစၥည္း ကိရိယာ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲစသည္တို႔ကို ေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ ေဖာက္ထြင္းရန္ ႀကဳိးပမ္းျခင္း။
 13. ျမန္မာနက္၏ အိမ္သံုးအတြက္ေပးအပ္ထားေသာ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈကိုမဆို အသံုးျပဳၿပီး မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရည္ရြယ္ သံုးစြဲျခင္း။
 14. အျခားသူမ်ားအား ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပံ့ပိုးျခင္း။ ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သင္ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကဳိတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ျမန္မာနက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ စက္ကိရိယာမ်ားကို အျခားသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။
 15. ျမန္မာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ (သို႕မဟုတ္) အျခားေသာကြန္ရက္ရိွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း (သို႕မဟုတ္) အျခားသူအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ျပဳမူျခင္း။
 16. ကြန္ပ်ဴတာ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ထိခိုက္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ မက္ေဆ့ခ်္ပို႕မႈမ်ဳိးျဖစ္ေစ ပို႕လႊတ္ျခင္း။
 17. ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း။

  က) အျခားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားရရိွသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္အတန္းကို နိမ့္က်ေစျခင္း။
  ခ) ျမန္မာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္အား ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း။
  ဂ) အေျခအေနမ်ားတြင္ သံုးစြဲသူမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ သင့္တင့္စြာ ထိန္းသိမ္း အသံုးျပဳမႈမ်ဳိး မရိွျခင္း။

 18. အင္တာနက္မွ ရယူထားေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ၊ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈ၊ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနက္ (သို႕မဟုတ္) အျခားတတိယအဖြဲ႕အစည္း (သို႕မဟုတ္) ျမန္မာနက္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ားမွ ေထာက္ခံထားျခင္း၊ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား မရိွသကဲ့သို႕ ၎ရင္းျမစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ တာဝန္မွလည္း မရိွပါ။
 19. အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖင့္ လိုအပ္ေသာ Bandwidth ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ဆြဲယူအသံုးျပဳသည့္ မည္သည့္ အပလီေကးရွင္း၊ ပရိုဂရမ္ကိုမဆို အသံုးျပဳျခင္းမ်ားသာမက ျမန္မာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳမႈသည္ အျခားေသာ ျမန္မာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရန္အတြက္ ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းအေပၚတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာနက္မွ မွတ္ယူေစႏိုင္ျခင္း။
 20. ျမန္မာနက္ (သို႕မဟုတ္) အျခားတတိယအဖြဲ႕၏ မည္သည့္ ဉာဏမူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာကိုမဆို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ပ်က္စီးဆံုးရႈံး၊ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး
 21. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ တရားဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာမႈမရိွသည့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး
 22. အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အျခားေသာ တတိယေျမာက္ လူ၊ အဖြဲ႕အစည္းအား ျပဳလုပ္ေစျခင္း

လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ မူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာမႈမရိွပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

 1. ျမန္မာနက္အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူညီၿပီး ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူ အေနျဖင့္ ၎စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူ၏ အေကာင့္ကို ဖ်က္သိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
 2. အကယ္၍ ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရာတြင္ သံုးစြဲသူသည္ အထက္ပါတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ျမန္မာနက္မွ ထင္ျမင္ယံုၾကည္ ရေလာက္ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ သံုးစြဲသူ၏ ျမန္မာနက္အသံုးျပဳမႈအား တားျမစ္ကန္႕သတ္ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳိတင္အေၾကာင္းၾကားမႈ မရိွဘဲ သံုးစြဲသူ၏ ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ရုတ္သိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
 3. အကယ္၍ ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈအား အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ သံုးစြဲသူ၏ ျမန္မာနက္အသံုးျပဳမႈအား တားျမစ္ကန္႕သတ္ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရုတ္သိမ္းျခင္း စသည့္ ျမန္မာနက္ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခ်က္ခ်င္းက်င့္သံုးမည္မဟုတ္ဘဲ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခ်က္ကို တရားဝင္သတိေပးမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကဲ့သို႕ စည္းမ်ဥ္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက သံုးစြဲေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္) အၿပီးအျပတ္ ရုတ္သိမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။