လုပ္ငန္းသံုး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန

 
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၃၀ ၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၃၁
အီးေမးလ္ - sales@myanmarnet.com