အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ ၊ အသင့္တင့္ဆံုး ေဈးႏႈန္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ ၊ တပ္ဆင္မႈအခ်ိန္ အျမန္ဆံုး

ရံုးသံုး ၊လုပ္ငန္းသံုး၊ ေဒတာပမာဏ အမ်ားအျပားသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားတဲ့ အင္တာနက္ ကို ျမန္မာနက္မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါၿပီ။ Metro Fiber ထက္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာတဲ့ အင္တာနက္လိုင္းကို 1Mbps ကေန 100 Mbps ထိ လိုအပ္တဲ့ ျမန္ႏႈန္းအတိုင္း ရယူႏိုင္ပါတယ္ (ဥပမာအားျဖင့္ 2 Mbps ကို တစ္လ သံုးသိန္း) ။ Postpaid လစဥ္အစီအစဥ္မ်ားနဲ႕ အသံုးျပဳ ႏိုင္မွာပါ။ Bandwidth ကို အျပည့္အဝ ရရိွမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ စိတ္ပါဝင္စားပါက ဝ၉-၇၇၇ ၂၂၃၂ ၃ဝ/၃၁ ႏွင့္ sales@myanmarnet.com တို႕ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ၂ ပတ္ ျဖင့္ တပ္ဆင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။