မဂၤလာပါ။

လတ္တေလာကာလ၌ လမ္းမေတာ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္မ်ား ၊ Myanmar Plaza (HAGL Vietnam Complex) ႏွင့္ ကြန္ဒိုအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာနက္အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ကြန္ဒိုမ်ားမွာ

 1. Barkayar Condo, Sanchaung
  ဗားကရာကြန္ဒို၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္
 2. Khaymar Residence ၊ Sanchaung
  ေခမာ Residence ၊ စမ္းေခ်ာင္း
 3. Mindama Condo Housing, Mayangone
  မင္းဓမၼကြန္ဒို အိမ္ရာ၊ မရမ္းကုန္း
 4. Royal Malikha Condo, Mayangone
  ရြဳိင္ရယ္မလိခ ကြန္ဒို၊ မရမ္းကုန္း
 5. Pansodan Business ၊ Kyouktada
  ပန္းဆိုးတန္းတာဝါ ၊ ေက်ာက္တံတား
 6. La Pyae Wun Plaza ၊ Dagon
  လျပည့္ဝန္းပလာဇာ ၊ ဒဂံုၿမဳိ႕နယ္
 7. Inya View Condo ၊ Kamaryut
  အင္းယားဗ်ဴးကြန္ဒို ၊ ကမာရြတ္ တို႕ျဖစ္ၿပီး လစဥ္သံုး CPE Unlimited အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲရန္အတြက္ 09-450 243 506, 09-978 742 485 ႏွင့္ opisales@myanmarnet.com မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာနက္အေနျဖင့္ ကြန္ရက္ကို ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနပါသျဖင့္ အျခားေနရာမ်ားသို႕ တိုးခ်ဲ႕ရန္ အနည္းငယ္ ၾကာျမင့္ပါဦးမည္။