ျမန္မာနက္အေၾကာင္း


ျမန္မာနက္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ေခတ္အမီဆံုး ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို ေပါင္းစပ္စုစည္းၿပီး အက်ဳိးရိွအသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား အျပည့္အဝ ရရိွေစရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနက္သည္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ကို လူအမ်ားတတ္ႏိုင္သည့္ ခ်ဳိသာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ လူတိုင္းသံုးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာ ျမန္မာနက္သည္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာနက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေသာနည္းပညာ ၊ က်ယ္ျပန္႕လွသည့္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္မ်ားေၾကာင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ကြန္ရက္မွတဆင့္ ျမန္ဆန္သြက္လက္လြယ္ကူစြာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနက္သည္ ႀကဳိးမဲ့ကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈနယ္ပယ္ ၊ Cloud Computing ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သုေတသနစာတမ္း ဆယ္ခုေက်ာ္ ေလ့လာတင္သြင္းခဲ့ၿပီး MIT နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ PhD ဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖ်တ္လတ္တက္ၾကြၿပီး အရည္အခ်င္းရိွေသာ လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္ျပည့္ဝၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ၎ပညာရွင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာနက္သည္ နည္းပညာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေနေစမႈျဖင့္ ျမန္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုး၊ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုး၊ လြယ္ကူအဆင္ေျပမႈအရိွဆံုးစသည္ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။